cs:tech:attributes:edupersonaffiliation

eduPersonAffiliation

Grafické schéma atributu eduPersonAffiliation

Definice

Popisuje vztah(y) osoby k organizaci.

U každého uživatele může být použito více hodnot. Některé hodnoty se řetězí (vizte obrázek vpravo): member + student, member + employee + faculty nebo member + employee + staff.

Podrobné informace na stránkách komunity Internet2.

Kódování

  • SAML2: urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.1

Povolené hodnoty

affiliate, alum, employee, faculty, library-walk-in, member, staff, student

Význam hodnot

  • affiliate – uživatel nemající právní vztah s organizací (smlouva o zaměstnání, studium)
  • alum – absolvent
  • employee – každý zaměstnanec
  • faculty – učící zaměstnanec (učitel, akademický pracovník, vědec)
  • library-walk-in – neregistrovaný čtenář nacházející se fyzicky v knihovně/kampusu
  • member – každý s právním vztahem k organizaci (zaměstnanci, studenti, členové)
  • staff – neučící zaměstnanec (sekretářky, techničtí pracovníci apod.)
  • student – student (prezenční i kombinované studium, zahraniční studenti, doktorandi, studenti celoživotního vzdělávání)

Příklad

Grafické znázornění atributů pro (učícího) zaměstnance

Učící zaměstnanec tedy bude mít přiděleny hodnoty member, employee a faculty, vizte obrázek vpravo.

Doktorand bude mít přiděleny hodnoty member a student. Pokud však bude mít úvazek na katedře/fakultě, na jehož základě bude spravovat např. počítačovou síť nebo laboratoř, bude mít navíc ještě hodnoty employee a staff. Podobně by mu přibyla kombinace employee a faculty, pokud by na základě úvazku vyučoval.

Emeritní profesor či jakýkoliv jiný externí spolupracovník katedry, fakulty, univerzity nebo výzkumné organizace, který nemá žádnou smlouvu s dotyčnou organizací, by měl mít přidělenu pouze hodnotu affiliate.

Poznámka

Je-li v atributu eduPersonPrimaryAffiliation nějaká hodnota, musí být tato hodnota uvedena i v atributu eduPersonAffiliation.

Last modified:: 2021/09/22 10:34