cs:tech:categories:rs

Research & Scholarship

Kategorie Research & Scholarship (R&S) má svou oficiální dokumentaci na webu REFEDS. Níže uvedené informace jsou překladem oficiální dokumentace a nemusí být vždy aktuální.

Zde uvedený překlad je přeložen v dobré víře a s maximální snahou o přesnost a pochopitelnost. Originální dokumenty, které jsou odkazovány, však mají vždy přednost.

Historie:
v1.3 publikováno 20. února 2017. (aktuální verze)

Dále je možné na stránkách REFEDS nalézt další užitečné dokumenty jako:

Přehled

Výzkumné a vzdělávací federace jsou vyzvány, aby používaly skupinou REFEDS definou kategorii entit Research & Scholarship pomocí níž zajistí snadné uvolňování atributů pro poskytovatele služeb splňující požadavky uvedené níže.

Klíčová slova „MUSÍ“ (MUST), „NESMÍ“ (MUST NOT), „POŽADOVANÝ“ (REQUIRED), „MUSÍ“ (SHALL), „NESMÍ“ (SHALL NOT), „MĚL BY“ (SHOULD), „NEMĚL BY“ (SHOULD NOT), „DOPORUČENÝ“ (RECOMENDED), „SMÍ“ (MAY) a „VOLITELNÝ“ (OPTIONAL) v tomto dokumentu by měla být interpretována jak je popsáno v RFC 2119 [RFC2119].

Tato definice je sepsána v souladu se specifikací Entity Category SAML Entity Metadata Attribute Types [EntityCatTypes]. Tato specifikace může být rozšířena o doporučení na další formulace specifické pro tento protokol podle vyžadovaných okolností.

Sekce s otázkami a odpověďmi (FAQ) je k dispozici pro snazší implementaci [R&SFAQ].

1. Definice

Žadatelé o členství v kategorii R&S jsou služby provozované alespoň z části pro účely podpory výzkumu a vzdělávání, spolupráce nebo řízení.

Jako příklady služeb je možné uvést např. nástroje pro spolupráci jako wiki stránky, blogy, nástroje pro projektové a grantové řízení vyžadující určité osobní informace o uživatelích pro efektivní činnost. Tato kategorie nesmí být použita pro přístup k licencovanému obsahu jako např. elektronické žurnály.

Poskytovatelé identit mohou označit podporu pro poskytovatele služeb v této kategorii pro usnadnění uživatelské zkušenosti na službě. Typicky podporu deklaruje správce entity, avšak není to jediná akceptovatelná metoda.

Následující sekce vyjmenovávají požadavky pro poskytovatele služeb a poskytovatele identit v této kategorii.

2. Syntaxe

Následující URI se používá jako hodnota atributu pro kategorii entit:

http://refeds.org/category/research-and-scholarship

3. Sémantika

Uplatněním členství na poskytovatele služby v této kategorii registrátor tvrdí, že:

 1. Poskytovatel služby požádal o členství v kategorii R&S a splňuje registrační požadavky na členství v R&S.
 2. Žádost o členství poskytovatele služby v kategorii R&S byla posouzena a schválena registrátorem.

Nabytím členství v R&S se poskytovatel služby zavazuje, že nepoužije získané uživatelské atributy pro účely, které nespadají do definice služby prezentované uživatelům v době registrace.

Nabytím členství v R&S se poskytovatel identity zavazuje, že uvolní atributy poskytovatelům služeb z kategorie R&S jak je uvedeno v sekci „Požadavky na IdP“ níže.

4. Registrační kritéria

Když registrátor poskytovatele služby (normálně domovská federace poskytovatele služby) registruje poskytovatele služby do kategorie R&S, musí (MUST) prověřit alespoň následující:

 1. Služba obohacuje výzkumné a vzdělávací aktivity určité části uživatelské komunity.
 2. Metadata služby byla odeslána registrátorovi k publikaci.
 3. Služba splňuje následující technické požadavky:
  1. Poskytovatel služby je produkční služba s podporou SAML V2.0 HTTP-POST vazbou.
  2. Poskytovatel služby deklaruje, že aktualizuje federační metadata alespoň jednou denně.
  3. Poskytovatel služby poskytuje v metadatech mdui:DisplayName a mdui:InformationURL (anglická verze xml:lang=„en“ je doporučená).
  4. Poskytovatel služby v metadatech uvádí alespoň jeden technický kontakt.

Poskytovatelé služeb v kategorii R&S musí (MUST) vyřešit libovolné problémy během rozumného časového intervalu od doby, kdy se o problému dozvědí. Pokud tak neučiní, musí (MUST) být jejich členství v R&S kategorii zrušeno.

5. Skupina atributů

Způsob, jakým tato kategorie entit uvolňuje atributy, je dán definicí skupiny obecně podporovaných a používaných atributů, které jsou typicky potřeba pro efektivní využívání služeb spojených s výzkumem a vzděláváním. Vybrané atributy reprezentují základní informace, jejichž další minimalizace nepřináší žádné další výhody. Je tak dodržen princip, že se uvolňuje pouze minimální potřebný set uživatelských informací.

Použití mechanismu <md:RequestedAttribute> podporovaného v SAML metadatech je mimo rozsah této kategorie, ale může být využit, je-li to žádoucí.

Skupina atributů R&S kategorie sestává z následujících elementů:

 • identifikátor uživatele,
 • jméno uživatele,
 • e-mail uživatele,

a jednoho volitelného elementu:

 • afiliace,

kde identifikátor uživatele je trvalý, nerecyklovatelný a jednoznačný identifikátor definovaný jako jedna z následujících možností:

 • eduPersonPrincipalName (pokud nedochází v rámci organizace k jeho recyklaci),
 • eduPersonPrincipalName + eduPersonTargetedID,

kde jméno uživatele je definováno jako jedna z následujících možností:

 • displayName,
 • givenName + sn,

kde e-mail uživatele je definován jako atribut mail,

a kde afiliace je definována jako atribut eduPersonScopedAffiliation.

Všechny výše uvedené atributy jsou definovány ve specifikaci [eduPerson]. Konkrétní pojmenování a formát těchto atributů je řízený použitým protokolem. Pro SAML 2.0 musí (MUST) být použit profil [SAMLAttr]. Tato specifikace může být dle požadavků rozšířena o další na protokolu závislé formulace.

6. Požadavky na SP

Poskytovatelé služeb by měli (SHOULD) omezit své požadavky na uživatelské údaje na skupinu atributů definovanou v sekci „Skupina atributů“, ale mohou si vyjednat dodatečné uživatelské údaje dle vlastních požadavků pomocí mechanismů spadajících mimo rozsah této specifikace.

Poskytovatelům služeb je silně doporučeno, aby podporovali všechny alternativy pro identifikátor uživatele a jméno uživatele popsané v sekci „Skupina atributů“ pro zajištění maximální kompatibility. Pokud tak neučiní, mohou se setkat s problémy i v případě, že budou výhradně používat poskytovatele identit z kategorie R&S. V případě atributu eduPersonTargetedID to znamená schopnost podporovat i persistentní NameID z protokolu SAML 2.0, což je doporučený moderní způsob vyjádření tohoto atributu.

Pokud poskytovatel identity v metadatech deklaruje podporu kategorie R&S a neposílá atribut eduPersonTargetedID, je možné se v souvislosti s následující sekcí spolehnout na skutečnost, že atribut eduPersonPrincipalName se na dané organizaci nerecykluje.

V opačném případě může poskytovatel služby získat nerecyklovatelný identifikátor uživatele kombinací (např. zřetězením) hodnot atributů eduPersonPrincipalName a eduPersonTargetedID. Pokud se někdy kombinace těchto dvou hodnot změní, může poskytovatel služby předpokládat, že došlo k recyklaci hodnoty eduPersonPrincipalName a nyní reprezentuje jiného uživatele.

Poskytovatel služby splňující kritéria kategorie R&S má v metadatech uvedený následující entity atribut:

<mdattr:EntityAttributes xmlns:mdattr="urn:oasis:names:tc:SAML:metadata:attribute">
 <saml:Attribute
   xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
   NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"
   Name="http://macedir.org/entity-category">
  <saml:AttributeValue>http://refeds.org/category/research-and-scholarship</saml:AttributeValue>
 </saml:Attribute>
</mdattr:EntityAttributes>

7. Požadavky na IdP

Poskytovatel identity deklaruje podporu R&S kategorie v metadatech uvedením entity atributu. Takový poskytovatel identity musí (MUST) pro značnou část svých uživatelů uvolňovat všechny požadované atributy ze „Skupiny atributů“ a to všem poskytovatelům služeb z R&S kategorie. Uvolňování atributů musí být buď plně automatické nebo dosaženo pomocí uživatelského souhlasu [např. „uApprove“], případně oznámení uživateli, avšak bez jakéhokoliv administrativního zásahu kteroukoli stranou.

Poskytovatel identity, který z libovolného důvodu neuvolňuje všechny požadované uživatelské údaje ze skupiny atributů pro kategorii R&S, nesmí (SHALL NOT) deklarovat podporu pro kategorii R&S v metadatech. Výjimky, limitující uvolňování atributů konkrétnímu poskytovateli služeb z kategorie R&S, mohou být dovoleny v případě bezpečnostní události nebo dalších osamocených okolností.

Trvalý, nerecyklovatelný a necílený identifikátor je vyžadovaný (REQUIRED). Pokud konfigurace poskytovatele identity zajišťuje nerecyklovatelnost atributu eduPersonPrincipalName a organizace v dobré víře věří, že to tak zůstane, je atribut eduPersonPrincipalName dostatečný. V ostatních případech musí (MUST) poskytovatel identity uvolňovat atribut eduPersonTargetedID (který je z definice nerecyklovatelný) společně s atributem eduPersonPrincipalName. V každém případě se doporučuje uvolňovat oba dva atributy.

Buď displayName nebo kombinace givenName + sn je vyžadován. Uvolňování všech tří atributů obsahující jméno uživatele (displayName, givenName, sn) je doporučené (RECOMENDED).

Poskytovatelé identit jsou nabádáni k uvolňování celé skupiny (tedy vyžadovaných i volitelných) R&S atributů všem poskytovatelům služeb z kategorie R&S. Maximalizuje se tím interoperabilita a rozsah podporovaných služeb. Jediným volitelným atributem je afiliace, který je sice povahou odlišný od zbývajících atributů, ale je důležitý pro mnoho služeb z kategorie R&S a je také důležitou odlišností u akademických organizací.

Poskytovatel identity podporující kategorii R&S má v metadatech uvedený následující entity atribut:

<mdattr:EntityAttributes xmlns:mdattr="urn:oasis:names:tc:SAML:metadata:attribute">
 <saml:Attribute
   xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
   NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"
   Name="http://macedir.org/entity-category-support">
  <saml:AttributeValue>http://refeds.org/category/research-and-scholarship</saml:AttributeValue>
 </saml:Attribute>
</mdattr:EntityAttributes>

8. Odkazy

[eduPerson] Internet2 MACE Directory Working Group, “eduPerson Object Class Specification (201602)”, February 2016.

[EntityCatTypes] Young, I, Johansson, L, and Cantor, S Ed., “The Entity Category SAML Attribute Types”, July 2014.

[R&SFAQ] Harris, N., “Research and Scholarship FAQ”, November 2014.

[RFC2119] Bradner, S., “Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels”, BCP 14, RFC 2119, March 1997.

[SAMLAttr] Internet2 MACE Directory Working Group, “MACE-Dir SAML Attribute Profiles”, April 2008.


Konfigurace SP

V konfiguračním souboru shibboleth2.xml je ideální přidat k metadatům externí šablonu (template=„metadata-template.xml“) umístěnou do adresáře /etc/shibboleth/ následujícím způsobem.

<Handler type="MetadataGenerator" Location="/Metadata" signing="false" template="metadata-template.xml"/>

Tato externí šablona (metadata-template.xml) musí obsahovat následující (hodnoty upravte dle svých potřeb).

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<md:EntityDescriptor xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata">
 
  <md:SPSSODescriptor>
 
    <md:Extensions>
      <!-- UIInfo -->
      <mdui:UIInfo xmlns:mdui="urn:oasis:names:tc:SAML:metadata:ui">
        <mdui:DisplayName xml:lang="en">Software Database</mdui:DisplayName>
        <mdui:DisplayName xml:lang="cs">Databáze software</mdui:DisplayName>
        <mdui:Description xml:lang="en">Software available for download.</mdui:Description>
        <mdui:Description xml:lang="cs">Seznam software ke stažení.</mdui:Description>
        <mdui:InformationURL xml:lang="en">https://www.example.org/en/info.html</mdui:InformationURL>
        <mdui:InformationURL xml:lang="cs">https://www.example.org/cs/info.html</mdui:InformationURL>
        <mdui:Logo height="128" width="128">https://www.example.org/logo.png</mdui:Logo>
      </mdui:UIInfo>
    </md:Extensions>
 
    <!-- Requested Attributes -->
    <md:AttributeConsumingService index="0">
      <md:ServiceName xml:lang="en">Software Database</md:ServiceName>
      <md:ServiceName xml:lang="cs">Databáze software</md:ServiceName>
      <md:ServiceDescription xml:lang="en">Software available for download.</md:ServiceDescription>
      <md:ServiceDescription xml:lang="cs">Seznam software ke stažení.</md:ServiceDescription>
      <md:RequestedAttribute FriendlyName="displayName" Name="urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri" isRequired="true"/>
      <md:RequestedAttribute FriendlyName="eduPersonPrincipalName" Name="urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri" isRequired="true"/>
      <md:RequestedAttribute FriendlyName="eduPersonScopedAffiliation" Name="urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri" isRequired="true"/>
      <md:RequestedAttribute FriendlyName="eduPersonTargetedID" Name="urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri" isRequired="true"/>
      <md:RequestedAttribute FriendlyName="givenName" Name="urn:oid:2.5.4.42" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri" isRequired="true"/>
      <md:RequestedAttribute FriendlyName="mail" Name="urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri" isRequired="true"/>
      <md:RequestedAttribute FriendlyName="sn" Name="urn:oid:2.5.4.4" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri" isRequired="true"/>
    </md:AttributeConsumingService>
 
  </md:SPSSODescriptor>
 
  <md:Organization>
    <md:OrganizationName xml:lang="en">Example, a. l. e.</md:OrganizationName>
    <md:OrganizationName xml:lang="cs">Example, z. s. p. o.</md:OrganizationName>
    <md:OrganizationDisplayName xml:lang="en">Example</md:OrganizationDisplayName>
    <md:OrganizationDisplayName xml:lang="cs">Example</md:OrganizationDisplayName>
    <md:OrganizationURL xml:lang="en">https://www.example.org/en</md:OrganizationURL>
    <md:OrganizationURL xml:lang="cs">https://www.example.org/cs</md:OrganizationURL>
  </md:Organization>
 
  <md:ContactPerson contactType="technical">
    <md:GivenName>Kryštof</md:GivenName>
    <md:SurName>Šáteček</md:SurName>
    <md:EmailAddress>mailto:krystof.satecek@example.org</md:EmailAddress>
  </md:ContactPerson>
 
</md:EntityDescriptor>

Konfigurace IdP

Následující konfigurace (je vyžadován Shibboleth IdP 3.3.0+) je doporučený způsob uvolňování atributů poskytovatelům služeb z kategorie R&S.

Pravidla pro konfigurační soubor attribute-filter.xml uvolní R&S atributy všem poskytovatelům služeb z kategorie R&S. Všechny služby z kategorie R&S budou pomocí následujícího filtru tedy fungovat, pokud si vystačí s R&S atributy. Toto je povinný způsob uvolňování atributů pro služby z kategorie R&S.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<AttributeFilterPolicyGroup id="ShibbolethFilterPolicy"
  xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:afp"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:mace:shibboleth:2.0:afp http://shibboleth.net/schema/idp/shibboleth-afp.xsd">
 
  <!-- Research and Scholarship -->
  <AttributeFilterPolicy id="RS">
 
    <PolicyRequirementRule
      xsi:type="EntityAttributeExactMatch"
      attributeName="http://macedir.org/entity-category"
      attributeValue="http://refeds.org/category/research-and-scholarship" />
 
    <!-- displayName -->
    <AttributeRule attributeID="displayName">
      <PermitValueRule xsi:type="ANY"/>
    </AttributeRule>
 
    <!-- eduPersonPrincipalName -->
    <AttributeRule attributeID="eduPersonPrincipalName">
      <PermitValueRule xsi:type="ANY"/>
    </AttributeRule>
 
    <!-- eduPersonScopedAffiliation -->
    <AttributeRule attributeID="eduPersonScopedAffiliation">
      <PermitValueRule xsi:type="ANY"/>
    </AttributeRule>
 
    <!-- eduPersonTargetedID -->
    <AttributeRule attributeID="eduPersonTargetedID">
      <PermitValueRule xsi:type="ANY"/>
    </AttributeRule>
 
    <!-- givenName -->
    <AttributeRule attributeID="givenName">
      <PermitValueRule xsi:type="ANY"/>
    </AttributeRule>
 
    <!-- mail -->
    <AttributeRule attributeID="mail">
      <PermitValueRule xsi:type="ANY"/>
    </AttributeRule>
 
    <!-- sn -->
    <AttributeRule attributeID="sn">
      <PermitValueRule xsi:type="ANY"/>
    </AttributeRule>
 
  </AttributeFilterPolicy>
 
</AttributeFilterPolicyGroup>
Last modified:: 2019/01/09 10:21