cs:tech:apps:ezproxy

Implementace federativní autentizace u EZproxy

Aplikace EZproxy (dodává OCLC Inc.) je dodávána s podporou autentizace v prostředí Shibboleth/SAML. U EZproxy je vlastní implementace Service Providera.

Parametry pro autentizaci se nastavují v konfiguračním souboru. Po aktivaci přihlašování a nastavení mapování skupin uživatelů jsou k dispozici tyto funkce:

 • Přihlášení uživatale v rámci jednotného přihlašování v prostředí Shibboleth/SAML
 • Personalizovaný výpis dostupných el. zdrojů v rámci EZproxy portálu
 • WAYFless odkazy na zpřístupňované el. zdroje

Implementace Shibboleth/SAML nepodporuje Single Logout.

Odkaz na konfiguraci Shibboleth na webu OCLC.

Konfiguraci Shibboleth u EZproxy představuje Petr Novák na semináři Shibboleth v praxi v Národní technické knihovně - prezentace, videozáznam.

Před implementací

V EZproxy je nutno nakonfigurovat X.509 certifikát pro podepisování a šifrování komunikace s IdP. Doporučené parametry:

 délka klíče 2048 bitů 
 CN=login.hostname.domain.tld
 Organizace=jméno organizace

Pro vygenerování certifikační žádosti je možno použít jak vestavěný generátor certifikátů EZproxy dostupný z webového admin rozhraní (http://login.hostname.domain.tld/ssl-new?shibboleth=on), tak např. nástroj openssl - odkaz na návod OCLC.

Správa certifikátů v EZproxy

Doporučuje se nasadit serverový certifikát CA TERENA (více viz. služby CA CESNET). Tento certifikát neslouží pro autentizaci meziserverového SSL spojení (EZproxy ↔ informační zdroj) – pro tento účel má být použit jiný, tzv. hvězdičkový certifikát, vystavený na CN=*.hostname.domain.tld

Metadata

EZproxy obsahuje generátor metadat.

Ukázka metadat - polotovar metadat generovaný EZproxy (odkaz Certificate Metadata dostupný v EZproxy na URL http://domain.tld/shibboleth):

<md:EntityDescriptor xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata">
 <md:SPSSODescriptor protocolSupportEnumeration="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/07/secext">
  <md:Extensions>
   <idpdisc:DiscoveryResponse Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:profiles:SSO:idp-discovery-protocol" 
                 Location="https://login.ezproxy.is.cuni.cz/Shibboleth.sso/DS" index="1" 
                 xmlns:idpdisc="urn:oasis:names:tc:SAML:profiles:SSO:idp-discovery-protocol"/>
  </md:Extensions>
  <md:KeyDescriptor>
   <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <ds:X509Data>
     <ds:X509Certificate>MIIEhDCCA2ygAwIBAgIQA+Tm7A+sXd+JKGnXJsvwLTANBgkqhkiG9w0BAQUFADA2
MQswCQYDVQQGEwJOTDEPMA0GA1UEChMGVEVSRU5BMRYwFAYDVQQDEw1URVJFTkEg
U1NMIENBMB4XDTA5MTIyMjAwMDAwMFoXDTEyMTIyMTIzNTk1OVowVzELMAkGA1UE
BhMCQ1oxJTAjBgNVBAoTHENoYXJsZXMgVW5pdmVyc2l0eSBpbiBQcmFndWUxITAf
BgNVBAMTGGxvZ2luLmV6cHJveHkuaXMuY3VuaS5jejCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEB
BQADggEPADCCAQoCggEBAKXw1e19JpiQeBt6S0NPMFiebt2XveiVoNPkJgfMdKbM
rD91zJxuLm7kxAUIp24iYlv5B/5avGUaIXNgfXXuL2uB7O74gom2fUQuZMIXbK+r
MTP0u/iXDVOdmDKfP2sxZcgDjBUwabVh0QxNERdj4AF8j/p9MyR2ifFs5ZA9Aybn
AceRs3iXutc0/qxdfEIPUKqxXh8DX5hfvpzLq1z/pqjZaDJ1kD9SroxRJkTt3MOW
Fv0TCu66dDpOmN5pNnpxtF5ELQHIO4nStgoktQoCi6xZ4Cw+eshyBdy/rzCuySDY
SrTBAG7UUUrQvfNNGr9MmEDdb8OxuQ4ojp5lMv5Z1CUCAwEAAaOCAWswggFnMB8G
A1UdIwQYMBaAFAy9k2gM896ro0lrKzdXR+qQ47ntMB0GA1UdDgQWBBQaQRwoYI9v
J01LmNiWQuBEAgQ9MTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBaAwDAYDVR0TAQH/BAIwADAdBgNV
HSUEFjAUBggrBgEFBQcDAQYIKwYBBQUHAwIwGAYDVR0gBBEwDzANBgsrBgEEAbIx
AQICHTA6BgNVHR8EMzAxMC+gLaArhilodHRwOi8vY3JsLnRjcy50ZXJlbmEub3Jn
L1RFUkVOQVNTTENBLmNybDBtBggrBgEFBQcBAQRhMF8wNQYIKwYBBQUHMAKGKWh0
dHA6Ly9jcnQudGNzLnRlcmVuYS5vcmcvVEVSRU5BU1NMQ0EuY3J0MCYGCCsGAQUF
BzABhhpodHRwOi8vb2NzcC50Y3MudGVyZW5hLm9yZzAjBgNVHREEHDAaghhsb2dp
bi5lenByb3h5LmlzLmN1bmkuY3owDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAJnUSqvJjiny
IYRggUFQP+o46sf8wf3WM7xDOncBwuS5y+RSiCvRfftIYrf9R7WnXEcnpIPmugrj
vgwoPyqQhcOu/alnp69ogjkS1b1mKKSKyUkhLIUsFsw+9Sh8iLEqboeWJVDhD3v3
OBAPbfWNZCXcTcXoIxk9PsiP0fGFO6EVw3tV9vGBTBYfUApiRDKOvO3xLPkSsmJh
Lyj3jXth52Fp/1wHmZ5q4pR4gw83C1fla3q5ylMvksmlr4tLaCR0NX5fZzD2fCnG
gbjp6yF2aheE4G+/ouASbZy6fijs58IAHczfB36XXBe7zcUS8VnW4y88WsDCH+Jv
2Dyuki1c8zY=
</ds:X509Certificate>
    </ds:X509Data>
   </ds:KeyInfo>
  </md:KeyDescriptor>
  <md:AssertionConsumerService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST" 
   Location="https://login.ezproxy.is.cuni.cz/Shibboleth.sso/SAML2/POST" index="1" 
   isDefault="true"/>
  <md:AssertionConsumerService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Artifact"
   Location="https://login.ezproxy.is.cuni.cz/Shibboleth.sso/SAML2/Artifact" index="2"/>
 </md:SPSSODescriptor>
</md:EntityDescriptor>

První tag je tzv. EntityDescriptor – je nutno doplnit entityID jako je v tomto příkladu:

<md:EntityDescriptor xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata" entityID="https://login.domain.tld/sp/shibboleth">

EntityID je nutno zkonzultovat se správcem IdP v instituci.

Manage Shibboleth – webové rozhraní EZproxy pro správu Shibbolethu

Webové rozhraní obsahuje Assertion Consumer Service URL, která se následně využije v metadatech EZproxy.

Provoz mimo federaci

Pro testovací účely není nutné zapojit EZproxy do federace. Metadatový soubor v tomto případě umístíme do adresáře s binárním souborem ezproxy. Součástí tohoto metadatového souboru musí být metadata příslušného Identity Provideru.

Nastavení Shibbolethu v EZproxy

config.txt (ezproxy.cfg – v pre 5.x verzích)

Formát konfigurace:

ShibbolethMetadata \
-EntityID=EZproxyEntityID \
-File=MetadataFile \
-Cert=EZproxyCertNumber \
-URL=MetadataURL

Příklad EZproxy UK

ShibbolethMetadata \
-EntityID=https://login.ezproxy.is.cuni.cz/sp/shibboleth \
-File=MetadataFile \
-Cert=1 \ 			
-URL=http://www.eduid.cz/docs/eduid/metadata/eduid-metadata.xml 

Nastavení Shibbolethu jako autentizačního způsobu v EZproxy

Soubor user.txt udržuje informace o lokálních uživatelích EZproxy + definuje další autentizační mechanismy.

::Shibboleth
If login:auth eq "shibboleth"; IDP20 https://cas.cuni.cz/idp/shibboleth
/Shibboleth

Popsaná konfigurace nedává možnost výběru IdP (vynechá WAYF). Pokud požadujeme WAYF, musíme upravit – doplnit URL Directory Service:

::Shibboleth
If login:auth eq "shibboleth"; DS20 https://ds.eduid.cz/wayf.php
/Shibboleth

Úprava přihlašovací stránky EZproxy

<a href="/login?auth=shibboleth&url=^U">Přihlaste k EZproxy se pomocí Shibboleth </a> 

Podle nastavení user.txt se zobrazí přímo přihlášení k žádanému IdP nebo se zobrazí služba výběru IdP (WAYF / DS služba).

WAYFless linkování

WAYFless linkování na zdroj – odkaz si generuje EZproxy, příklad = SpringerLink:

https://login.domain.tld/login?auth=shibboleth&url=http://ebooks.springerlink.com

Skupiny v EZproxy

Používá se pro definování přístupu dle skupin, typicky: fakulty, základní součásti, pracoviště, čtenáři, zaměstnanci – s rozdílným portfoliem zpřístupněných předplacených zdrojů.

Definice příkazem Group FACULTY1 v config.txt předcházejícím vlastní konfiguraci zdroje.

Lze kombinovat Group FACULTY1+FACULTY2 …

Na skupiny lze namapovat afiliace předané prostřednictvím Shibbolethu. U EZproxy k tomu slouží pravidla definovaná v souboru shibuser.txt.

Shibuser.txt – konfigurace procesu přihlašování

Obsah shibuser.txt

MsgAuth

ukládá autentizační hlášky do messages.txt, po odladění možno vypnout

Set login:loguser=auth:eduPersonTargetedID

stanoví, že EZproxy definuje předané eduPersonTargetedID jako přihlašovací jméno

If !(auth:issuer eq "https://cas.cuni.cz/idp/shibboleth");  \
   Deny unaffiliated.html

test zda uživatel přichází od požadovaného IdP, pokud ne, je mu přístup odepřen

Group NULL

inicializace skupin

If Any(auth:eduPersonAffiliation, "staff"); Group +Staff

otestujeme základní skupiny uživatelů (staff, student, …) a přiřadíme ke skupině

IfNoGroups {
 If auth:eduPersonAffiliation eq "interrupted-student"; 
 Deny deny_interrupted.html
 Deny deny_other.html
}

pokud příchozí uživatel nespadá do povolené skupiny, zamítneme přístup

Group +Default

definujeme skupinu Default všem, kdo prošli až sem

If Any(auth:eduPersonEntitlement, "urn:uni:affiliation:staff@domain.ltd");	
   Group +FACULTY1

testujeme a přiřazujeme skupiny dle fakult, číselníků kateder, studijních programů, oborů a dalších atributů (přístup lze definovat až na úroveň jedince)

Ladění

Průběh autentizační session je k dispozici ve webovém rozhraní:

http://domain.tld/messages?last=100

Konfigurace s SFX

Požadovaný scénář: Při připojení k elektronickému informačnímu zdroji přes EZproxy server z počítače, jenž je připojen k počítačové síti instituce (přímo či přes VPN) a jehož IP adresa spadá do definovaného rozsahu IP adres instituce, není požadována autentizace. Při připojení k elektronickému informačnímu zdroji přes EZproxy server z počítače, jenž není připojen k počítačové síti instituce a jehož IP adresa nespadá do definovaného rozsahu IP adres instituce, je požadována autentizace.

Řešení: Ke konfiguraci každého zdroje (většinou tvořenou příkazy TITLE, URL, DOMAIN, HOST aj) v souboru config.txt je nutno přidat rozsah IP adres instituce (nebo části instituce, např. fakulty). Tento rozsah se přidává 2x - před a za konfiguraci zdroje.

Příklad:

AutoLoginIP 192.168.0.1-192.168.0.254
Title Databáze XY
URL http://www.databaze.com
D databaze.com
IncludeIP 192.168.0.1-192.168.0.254

IP adresy mohou být jak privátní, tak veřejné. Rozsahy je možné sdružovat (zápis vždy na nový řádek), pokud má instituce více rozsahů. Páry příkazů AutoLoginIP a IncludeIP se musí nacházet vždy v rámci jedné skupiny a mohou definovat přístup k více zdrojům. V EZproxy logu se místo uživatelského jména (eduPersonTargetedID, pokud je nastaveno) zobrazí uživatelské jméno “auto” a jako skupina (skupiny) uživatele se použije skupina, v níž je umístěna konfigurace zdroje.

Konfigurace na straně SFX serveru.

Varování k certifikace rollover

Při certifikace rollover polovina přihlášení u EZproxy končí s chybou - EZproxy nepodporuje korektně certificate rollover.

Last modified:: 2021/11/08 16:08