cs:tech:idp:mariadb

Table of Contents

MariaDB

Na této stránce se nachází návod, jak do linuxové distribuce Debian nainstalovat MariaDB pro potřeby Shibboleth IdP.


Instalace

Databázi MariaDB nainstalujeme následujícím příkazem:

# Instalace MariaDB
apt install --no-install-recommends mariadb-server mariadb-client libmariadb-java

Pomocí openssl si vygenerujeme silné heslo pro přístup k databázi uživatelem root:

# Vygenerování silného hesla pro uživatele root
openssl rand -hex 20

Spustíme utilitu mysql_secure_installation a postupujeme dle instrukcí v terminálu:

# Spuštení mysql_secure_installation
mysql_secure_installation

Databáze

Máme-li persistentní identifikátory ze stávající instalace Shibboleth IdP, databázi si samozřejmě přesuneme.

Na stávajícím serveru provedeme export:

mysqldump shibboleth > ~/persistentIDs.sql

Soubor persistentIDs.sql bezpečně překopírujeme na nový server, např. pomocí scp, a po vytvoření databáze shibboleth importujeme stávající identifikátory:

mysql -u root -p shibboleth < ~/persistentIDs.sql

Přihlásíme se do MariaDB:

# Přihlášení k MariaDB
mysql

Vytvoříme databázi shibboleth a v ní tabulku shibpid.

# Vytvoříme databázi 'shibboleth' a tabulku 'shibpid'
SET NAMES 'utf8';
SET CHARACTER SET utf8;
CHARSET utf8;
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS shibboleth CHARACTER SET=utf8;
USE shibboleth;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `shibpid` (
 `localEntity` VARCHAR(255) NOT NULL,
 `peerEntity` VARCHAR(255) NOT NULL,
 `principalName` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `localId` VARCHAR(255) NOT NULL,
 `persistentId` VARCHAR(50) NOT NULL,
 `peerProvidedId` VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
 `creationDate` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
 `deactivationDate` TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`localEntity`, `peerEntity`, `persistentId`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

Pomocí příkazu DESCRIBE si můžeme zobrazit, jak tabulka vypadá.

# Zobrazení definice tabulky 'shibpid'
DESCRIBE shibpid;

Tabulka shibpid musí vypadat následovně:

+------------------+--------------+------+-----+---------------------+-------------------------------+
| Field      | Type     | Null | Key | Default       | Extra             |
+------------------+--------------+------+-----+---------------------+-------------------------------+
| localEntity   | varchar(255) | NO  | PRI | NULL        |                |
| peerEntity    | varchar(255) | NO  | PRI | NULL        |                |
| principalName  | varchar(255) | NO  |   |           |                |
| localId     | varchar(255) | NO  |   | NULL        |                |
| persistentId   | varchar(50) | NO  | PRI | NULL        |                |
| peerProvidedId  | varchar(255) | YES |   | NULL        |                |
| creationDate   | timestamp  | NO  |   | current_timestamp() | on update current_timestamp() |
| deactivationDate | timestamp  | YES |   | NULL        |                |
+------------------+--------------+------+-----+---------------------+-------------------------------+
8 rows in set (0.002 sec)

Vytvoříme uživatele shibboleth, který bude k databázi přistupovat pomocí silného hesla, které si opět vygenerujeme pomocí příkazu openssl:

# Vygenerování silného hesla pro uživatele 'shibboleth'
openssl rand -hex 20

Vytvoříme uživatele shibboleth a použijeme výše vygenerované silné heslo:

# Vytvoření uživatele 'shibboleth'
GRANT ALL PRIVILEGES ON shibboleth.*
   TO 'shibboleth'@'localhost'
   IDENTIFIED BY '___SILNE_HESLO_VYGENEROVANE_VYSE___';
FLUSH PRIVILEGES;

Pro ověření funkčnosti vytvořeného účtu se pokusíme přihlásit k databázi.

# Přihlášení k MariaDB uživatelem 'shibboleth'
mysql -u shibboleth -p shibboleth

Terminál vyzve k zadání hesla a po jeho úspěšném ověření dojde k přihlášení k MariaDB.

Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
[...]
MariaDB [shibboleth]>

Máme-li nainstalovanou MariaDB, můžeme pokračovat instalací Jetty.

Last modified:: 2020/03/27 14:31