cs:tech:idp:jetty

Jetty

Na této stránce se nachází návod, jak do linuxové distribuce Debian nainstalovat Jetty jako servlet kontejner a HTTP server pro potřeby Shibboleth IdP. Před instalací musíme zprovoznit MariaDB.


Instalace

Jetty nainstalujeme následujícím příkazem:

# Instalace Jetty
apt install --no-install-recommends jetty9

Nastavíme proměnnou JAVA_HOME pro současnou i budoucí relace:

# Nastavení proměnné JAVA_HOME
eval $(echo "export JAVA_HOME=/usr" | tee -a /root/.bashrc)

Konfigurace

Nakonfigurovat Jetty pro běh Shibboleth IdP je velice triviální, protože stačí stáhnout již připravené konfigurační soubory a pouze v některých z nich udělat drobné změny.

idp.mod

Vytvoříme si v Jetty tzv. modul pro Shibboleth IdP, který obsahuje veškeré závislosti, jež budou pro běh IdP vyžadovány.

V adresáři /usr/share/jetty9/modules si tedy vytvoříme soubor idp.mod s tímto obsahem:

[description]
Shibboleth IdP

[depend]
annotations
deploy
ext
http
http2
https
jsp
jstl
plus
requestlog
resources
rewrite
server
servlets
ssl

[files]
tmp/

Nejsnáze toho dosáhneme stažením již připraveného souboru:

# Stažení souboru idp.mod
wget -P /usr/share/jetty9/modules \
  https://www.eduid.cz/jetty/idp.mod

keystore

Pro šifrovanou komunikaci bude IdP využívat TLS certifikát. Ten je možné získat na službě TCS CESNET. V případě, že nemáte ke službě TCS přístup, můžete využít zdarma certifikát od Let's Encrypt anebo si zakoupit certifikát u libovolné důvěryhodné certifikační autority.

Získaný certifikát (zde označený jako cert.pem) musíme nejprve doplnit o mezilehlý certifikát vyjma kořenového certifikátu (zde označený chain.pem).

# Spojení koncového a mezilehlého certifikátu 
cat cert.pem chain.pem > jetty.txt

Následně si certifikát (jetty.txt) a privátní klíč (key.pem) převedeme do formátu PKCS#12. Nejprve zadáme heslo k privátnímu klíči (key.pem) a následně dvakrát úplně nové heslo, které si vygenerujeme pomocí openssl a poznamenáme!

# Generování nového hesla
openssl rand -hex 20
 
# Převod certifikátu do formátu PKCS#12
openssl pkcs12 -export -inkey key.pem -in jetty.txt -out jetty.pkcs12

Pak již zbývá jen do adresáře /etc/jetty9 vygenerovat soubor keystore s TLS certifikátem, kterému nastavíme práva 640 a skupinu jetty. Během generování keystoru budeme dotázáni k dvojnásobnému zadání nového hesla ke keystoru a poté k zadání stávajícího hesla. Ve všech třech případech zadáme heslo, které jsme si vygenerovali pomocí openssl a poznamenali.

# Generování keystore
keytool -importkeystore -srckeystore jetty.pkcs12 \
  -srcstoretype PKCS12 -destkeystore /etc/jetty9/keystore
 
# Změna práv ke keystoru
chmod 640 /etc/jetty9/keystore
chgrp jetty /etc/jetty9/keystore

Heslo, které jsme si vygenerovali pomocí příkazu openssl a použili ho, následně použijeme v dalším kroku, kde heslo vložíme do konfiguračního souboru idp.ini.

idp.ini

V adresáři /etc/jetty9/start.d si vytvoříme konfigurační soubor idp.ini s tímto obsahem:

# --------------------------------------- 
# Module: idp
# Shibboleth IdP
# --------------------------------------- 
--module=idp
 
# Allows setting Java system properties (-Dname=value)
# and JVM flags (-X, -XX) in this file
--exec
 
# Newer garbage collector that reduces memory needed for larger metadata files
-XX:+UseG1GC
 
# Maximum amount of memory that Jetty may use
-Xmx1500m
 
# Keystore password
jetty.sslContext.keyStorePassword=FIXME
# Truststore password
jetty.sslContext.trustStorePassword=FIXME
# KeyManager password
jetty.sslContext.keyManagerPassword=FIXME
 
# HTTP
jetty.http.host=127.0.0.1
jetty.http.port=80
 
# HTTPS
jetty.ssl.host=0.0.0.0
jetty.ssl.port=443
 
# Disable SSL renegotiation
jetty.sslContext.renegotiationAllowed=false
 
# Hide Jetty version
jetty.httpConfig.sendServerVersion=false
 
etc/tweak-ssl.xml

Opět můžeme stáhnout připravený soubor, tentokrát ho však budeme muset upravit:

# Stažení souboru idp.ini
wget -P /etc/jetty9/start.d \
  https://www.eduid.cz/jetty/idp.ini
 
# Otevřeme konfigurační soubor idp.ini
vim /etc/jetty9/start.d/idp.ini

V souboru /etc/jetty9/start.d/idp.ini nyní musíme nastavit ještě následující hesla na hodnotu vygenerovanou v předchozím kroku pomocí příkazu openssl:

jetty.sslContext.keyStorePassword=  ___HESLO___
jetty.sslContext.trustStorePassword= ___HESLO___
jetty.sslContext.keyManagerPassword= ___HESLO___

tweak-ssl.xml

V adresáři /etc/jetty9 si vytvoříme soubor tweak-ssl.xml, v němž definujeme zakázané a povolené šifry a protokoly:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE Configure PUBLIC "-//Jetty//Configure//EN" "http://www.eclipse.org/jetty/configure_9_3.dtd">
 
<Configure id="sslContextFactory" class="org.eclipse.jetty.util.ssl.SslContextFactory">
 
  <!-- Exclude old and unsafe ciphers -->
  <Call name="addExcludeCipherSuites">
    <Arg>
      <Array type="String">
        <Item>.*DES.*</Item>
        <Item>.*DSS.*</Item>
        <Item>.*MD5.*</Item>
        <Item>.*NULL.*</Item>
        <Item>.*RC4.*</Item>
        <Item>.*_RSA_.*MD5$</Item>
        <Item>.*_RSA_.*SHA$</Item>
        <Item>.*_RSA_.*SHA1$</Item>
        <Item>TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128.*</Item>
        <Item>TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256.*</Item>
      </Array>
    </Arg>
  </Call>
 
  <!-- Exclude old and unsafe protocols -->
  <Call name="addExcludeProtocols">
    <Arg>
      <Array type="java.lang.String">
        <Item>SSL</Item>
        <Item>SSLv2</Item>
        <Item>SSLv2Hello</Item>
        <Item>SSLv3</Item>
      </Array>
    </Arg>
  </Call>
 
  <!-- Forward Secrecy -->
  <Set name="IncludeCipherSuites">
    <Array type="String">
      <Item>TLS_DHE_RSA.*</Item>
      <Item>TLS_ECDHE.*</Item>
    </Array>
  </Set>
 
</Configure>

Opět můžete použít jíž připravený soubor:

# Stažení souboru tweak-ssl.xml
wget -P /etc/jetty9 \
  https://www.eduid.cz/jetty/tweak-ssl.xml

idp.xml

V adresáři /var/lib/jetty9/webapps si vytvoříme konfigurační soubor, který zajistí, že v kontejneru Jetty poběží Shibboleth IdP. Soubor s názvem idp.xml bude mít tento obsah:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE Configure PUBLIC "-//Mort Bay Consulting//DTD Configure//EN" "http://www.eclipse.org/jetty/configure_9_3.dtd">
 
<Configure class="org.eclipse.jetty.webapp.WebAppContext">
  <Set name="war"><SystemProperty name="idp.war.path" default="/opt/shibboleth-idp/war/idp.war" /></Set>
  <Set name="contextPath"><SystemProperty name="idp.context.path" default="/idp" /></Set>
  <Set name="extractWAR">false</Set>
  <Set name="copyWebDir">false</Set>
  <Set name="copyWebInf">true</Set>
</Configure>

Již připravený soubor si můžete stáhnout:

# Stažení souboru idp.xml
wget -P /var/lib/jetty9/webapps \
  https://www.eduid.cz/jetty/idp.xml

start.ini

Aby si Jetty nestěžovalo, že používat adresář start.d/ i soubor start.ini najednou je zastaralé, smažeme soubor start.ini. Tento soubor v adresáři /usr/share/jetty9 je pouze symbolickým odkazem, takže smažeme i soubor, kam tento odkaz směruje:

# Smazání souboru a symbolického odkazu start.ini
rm /usr/share/jetty9/start.ini /etc/jetty9/start.ini

index.jsp

V adresáři /var/lib/jetty9/webapps/root vymažeme výchozí stránky a následně do souboru index.jsp umístíme přesměrování na stránku naší domovské organizace.

Změňte www.example.org na domovskou adresu své organizace!

# Smazání statického webu v Jetty
rm /var/lib/jetty9/webapps/root/*
 
# Vytvoření přesměrování na domovskou stránku
echo '<% response.sendRedirect("https://www.example.org"); %>' > \
  /var/lib/jetty9/webapps/root/index.jsp

Knihovny

Shibboleth IdP 4.0.0 bez viditelných oznámení — podobně jako řada 3 od verze 3.4.0 — obsahuje commons-dbcp2.jar a commons-pool2.jar, takže není nutné tyto knihovny dodávat do Jetty.

Jetty potřebuje pro správnou funkčnost do složky s externími knihovnami /usr/share/jetty9/lib/ext nalinkovat pouze mariadb-java-client.jar, což je JDBC konektor do databáze MariaDB, kam se ukládají persistentní identifikátory uživatelů a souhlasy s uvolněním osobních informací. JDBC pro MariaDB jsme nainstalovali v předchozím krkou instalací balíčku libmariadb-java.

# Vytvoření symbolického odkazu na JDBC
ln -s /usr/share/java/mariadb-java-client.jar \
   /usr/share/jetty9/lib/ext/mariadb-java-client.jar

Bezpečnost

Tento krok není pro běh IdP nutný, ale je velice vhodný pro zvýšení bezpečnosti uživatelů, kteří budou do přihlašovací stránky na IdP zadávat svá uživatelská jména a hesla.

jetty-rewrite.xml

V adresáři /etc/jetty9 smažte původní soubor jetty-rewrite.xml a nahraďte jej novým s následujícím obsahem:

Zkontrolujte si zejména Content-Security-Policy hlavičku!

Pokud se v prohlížeči na IdP nenačtou např. styly nebo obrázky, je to chybějícími záznamy právě v Content-Security-Policy hlavičce. Pokud byste např. chtěli povolit načítání obrázků ze všech [šifrovaných] URL adres (a ne jenom z URL adresy serveru s IdP, čili 'self'), pak musíte upravit img-src následovně: img-src: 'self' https:.

Používáte-li pro obrázky formát SVG, který v sobě obsahuje definici kaskádových stylů, nezapomeňte do style-src přidat ještě hodnotu 'unsafe-inline', jinak se styly na SVG obrázek neaplikují. Výsledná definice pro styly tedy bude muset vypadat takto: style-src 'unsafe-inline' 'self'.

I přes tyto počáteční problémy se však toto bezpečnostní opatření vyplatí, protože webový prohlížeč odmítne uživatelům načíst podstrčené soubory, pokud by se to útočníkovi nějak povedlo.

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE Configure PUBLIC "-//Jetty//Configure//EN" "http://www.eclipse.org/jetty/configure_9_3.dtd">
 
<Configure id="Server" class="org.eclipse.jetty.server.Server">
 
  <Call name="insertHandler">
    <Arg>
      <New class="org.eclipse.jetty.rewrite.handler.RewriteHandler">
 
        <Set name="rewriteRequestURI"><Property name="jetty.rewrite.rewriteRequestURI" deprecated="rewrite.rewriteRequestURI" default="true"/></Set>
        <Set name="rewritePathInfo"><Property name="jetty.rewrite.rewritePathInfo" deprecated="rewrite.rewritePathInfo" default="false"/></Set>
        <Set name="originalPathAttribute"><Property name="jetty.rewrite.originalPathAttribute" deprecated="rewrite.originalPathAttribute" default="requestedPath"/></Set>
 
        <Set name="dispatcherTypes">
          <Array type="javax.servlet.DispatcherType">
            <Item><Call class="javax.servlet.DispatcherType" name="valueOf"><Arg>REQUEST</Arg></Call></Item>
            <Item><Call class="javax.servlet.DispatcherType" name="valueOf"><Arg>ASYNC</Arg></Call></Item>
          </Array>
        </Set>
 
        <!-- Strict-Transport-Security -->
        <Call name="addRule">
          <Arg>
            <New class="org.eclipse.jetty.rewrite.handler.HeaderPatternRule">
              <Set name="pattern">*</Set>
              <Set name="name">Strict-Transport-Security</Set>
              <Set name="value">max-age=15768000</Set>
            </New>
          </Arg>
        </Call>
 
        <!-- X-Content-Type-Options -->
        <Call name="addRule">
          <Arg>
            <New class="org.eclipse.jetty.rewrite.handler.HeaderPatternRule">
              <Set name="pattern">*</Set>
              <Set name="name">X-Content-Type-Options</Set>
              <Set name="value">nosniff</Set>
            </New>
          </Arg>
        </Call>
 
        <!-- X-Xss-Protection -->
        <Call name="addRule">
          <Arg>
            <New class="org.eclipse.jetty.rewrite.handler.HeaderPatternRule">
              <Set name="pattern">*</Set>
              <Set name="name">X-Xss-Protection</Set>
              <Set name="value">1; mode=block</Set>
            </New>
          </Arg>
        </Call>
 
        <!-- X-Frame-Options -->
        <Call name="addRule">
          <Arg>
            <New class="org.eclipse.jetty.rewrite.handler.HeaderPatternRule">
              <Set name="pattern">*</Set>
              <Set name="name">X-Frame-Options</Set>
              <Set name="value">DENY</Set>
            </New>
          </Arg>
        </Call>
 
        <!-- Content-Security-Policy -->
        <Call name="addRule">
          <Arg>
            <New class="org.eclipse.jetty.rewrite.handler.HeaderPatternRule">
              <Set name="pattern">*</Set>
              <Set name="name">Content-Security-Policy</Set>
              <Set name="value">default-src 'self'; style-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline'; img-src 'self'; font-src 'self'; frame-ancestors 'none'</Set>
            </New>
          </Arg>
        </Call>
 
        <!-- Referrer-Policy -->
        <Call name="addRule">
          <Arg>
            <New class="org.eclipse.jetty.rewrite.handler.HeaderPatternRule">
              <Set name="pattern">*</Set>
              <Set name="name">Referrer-Policy</Set>
              <Set name="value">no-referrer-when-downgrade</Set>
            </New>
          </Arg>
        </Call>
 
      </New>
    </Arg>
  </Call>
 
</Configure>

Jako v předchozích případech, i tento soubor je již připravený a můžete si ho stánout:

# Přepsání původního souboru jetty-rewrite.xml novým
wget -O /etc/jetty9/jetty-rewrite.xml \
  https://www.eduid.cz/jetty/jetty-rewrite.xml

Restart

Konfigurace je hotová, čili můžeme Jetty restartovat:

# Restartování Jetty
systemctl restart jetty9

Přesvědčíme se, že vše funguje:

# Kontrola síťových spojení
ss -tlpn | fgrep java

Měli bychom vidět, že port 80 poslouchá pouze na adrese 127.0.0.1 a port 443 na všech adresách:

# Kontrola síťových spojení
LISTEN 0 50 [::ffff:127.0.0.1]:80  *:* users:(("java",pid=15630,fd=61))                        
LISTEN 0 50          *:443 *:* users:(("java",pid=15630,fd=55))                        

Vyzkoušíme, jestli funguje přesměrování na domovskou stránku naší organizace:

# Vyzkoušení přesměrování
wget -S -O/dev/null http://localhost
wget -S -O/dev/null https://`hostname -f`

Máme-li nainstalováno Jetty, můžete pokračovat instalací Shibboleth IdP.

Last modified:: 2020/09/25 11:18